Các dạng từ khóa phổ biến của quảng cáo Google Ads

Các dạng từ khóa phổ biến của quảng cáo Google Ads

Từ khóa là một trong những yếu tố rất quan trọng trong một chiến dịch quảng cáo Google Ads. Cho nên bạn cần phải nghiên cứu từ khóa thật kỹ lưỡng trước khi tạo một chiến dịch quảng cáo cho mình sao cho người dùng dễ dàng tìm kiếm ra sản phẩm của bạn. Thông thường sẽ...